Hva er vi

 

Stiftelsen Fredheim er en institusjon for voksne rusavhengige, også par. Humanistisk tankegang og et livssynsnøytralt grunnsyn er fremtredende elementer i institusjonen. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati.

Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive.

Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass.

Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan.

Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå.

 

Fredheim gir tilbud til mennesker som har behov for helsefaglig oppfølging og opptrening i yrkesrelaterte aktiviteter samt botrening i egnede hybler/leiligheter.

Stiftelsen Fredheim har tilbud til mennesker som har behov for opptrapping eller stabilisering av LAR-program. Øvrige opiatlignende medikamenter som f.eks. Paralgin forte eller Dolcontin tillates ikke under oppholdet. Vi gjennomfører også nedtrapping fra benzodiasepin-avhengighet ved bruk av Sobril. Vi godtar ingen bruk av f.eks. Vival, Valium eller lignende. Vi bruker ikke vanedannende sovemidler som f.eks. Imovane eller Zolpidem. Institusjonen er godkjent for kombinert LAR/ADHD-medisinering.

Institusjonen har en klar målsetting om rusfrihet for brukerne. Alle aktiviteter er basert på frivillighet.

Brukerne lærer å ta ansvar for seg selv og sitt eget liv gjennom aktiv deltagelse i institusjonsdriften. Stiftelsen Fredheim gir fortrinnsvis tilbud om langtidsbehandling. Dette betyr inntil et år på avtalen med Helse Sør-Øst, og ikke tidsavgrenset for avtalen med Velferdsetaten i Oslo Kommune.

Behandlingsopplegget ved Stiftelsen Fredheim retter seg mot voksne brukere, først og fremst i aldersgruppen over 30 år. Institusjonen har 47 avtalefestede plasser, 27 plasser med Helse Sør-Øst og 20 plasser med Velferdsetaten i Oslo Kommune.

 

TSB pakkeforløpskoordinator er Juliane Hemstad.

 

Her kan du lese våre ORDENSREGLER 

 

Sosialhjelp/arbeidsavklaringspenger:

For klienter uten lønnsinntekt må Nav garantere for livsopphold etter gjeldende satser. Fredheim er godkjent som rehabiliteringsinstitusjon og vi er behjelpelig med å søke om arbeidsavklaringspenger for klientene.

 

Arbeid/lønn:

Et viktig element i behandlingen ved institusjonen er opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Klientene får lønn for utført arbeid. Timelønnen er for tiden kr. 30,- på hverdager og kr. 40,- på lørdager og søndager. I tillegg er en del av aktivitetene basert på stykkprisproduksjon med faste satser for utført arbeid. Klientene får også feriepenger med 12% av opptjent lønn.